Gmina Nielisz

Rozkład jazdy autobusów

nielisz1

Czyste powietrze

czyste

Linki Gminy Nielisz

ldg
 
logo

Delta Nielisz
delta

 


bpgm

 

Parafia Złojec:
zlojeckosciol

Filtr
 • Renata Kawalec

   

  Majdan Wielki
  22-440 Krasnobród

  tel. 669 642 611

   

  5 Km od Krasnobrodu

  las miejsce na ognisko na miejscu

  Altanka z miejscem na grlila na miejscu

  Zapraszamy serdecznie cisza spokuj las

  Odpocznij od miasta blisko do zalewu w Karasnobrodzie.

   

 • smiecifirmaNowa wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, począwszy od 1 kwietnia 2016 r. w zależności od sposobu zbierania i odbierania odpadów wynosi:

  • 9 zł od osoby miesięcznie w przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny,

  • 18 zł od osoby miesięcznie w przypadku zbierania odpadów w sposób nieselektywny.

  • 20 zł od gospodarstwa domowego miesięcznie w przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny,

  • 40 zł od gospodarstwa domowego miesięcznie w przypadku zbierania odpadów w sposób nieselektywny.

   

   

 • g1Celem ogólnym projektu jest stworzenie systemu trwałej współpracy pomiędzy regionami Polski Wschodniej, a mianowicie Gminą Nielisz w województwie lubelskim i Gminą Radomyśl nad Sanem w województwie podkarpackim. Przedmiotowy projekt prowadzi do pobudzania rozwoju gospodarczego oraz podniesienia poziomu wiedzy na temat potencjału Polski Wschodniej. Współpraca między Gminą Nielisz i Gminą Radomyśl nad Sanem ma na celu rozpoznanie i wykorzystanie wspólnego potencjału Polski Wschodniej. Wykorzystanie potencjału przyczyni się do zwiększenia i wyrównania poziomu rozwoju gospodarczego i społecznego między województwami.  

   

   

 • smietnik bigOferta sprzedaży pojemników na gromadzenie odpadów komunalnych  >> czytaj więcej... <<

   

  Firma Eko-Kras nie dostarczyła jeszcz pojemników na śmieci -pismo Wójta Gminy Nielisz w tej sprawie  >> czytaj więcej... <<

   

  Odpowiedź firmy Eko-Kras w sprawie pojemników na śmieci.  >> czytaj więcej... <<

   

   

   

   

   

 • smieciWójt Gminy Nielisz uprzejmie informuje, że w dniu 1 stycznia 2012 r. weszły w życie zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W związku z powyższym przedsiębiorca zamierzający na terenie gminy Nielisz rozpocząć działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest zobowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy. Wpis do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się na podstawie pisemnego wniosku przedsiębiorcy.

  pdfWniosek dostępny TUTAJ

  >> Czytaj więcej <<

 • azbestGmina Nielisz informuje, że realizacja zadania pn.”Usuwanie wyrobów zawierających azbest jest dotowana na podstawie umowy nr 94/2013/D/OZ z dnia 17.04.2013 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest, w tym 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część III – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

 • mammo

  Masz 50-69 lat? Zrobiłaś już mammografię?

  Niespełna  połowauprawionych Polek zgłasza się co roku na badania mammograficzne w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi nadzorowanego przez Ministerstwo Zdrowia. To niewielki odsetek w porównaniu do innych państw, gdzie w badaniach mammograficznych uczestniczy ponad 70 % uprawnionych pań. Warunkiem skuteczności Programu jest jego masowość, długoterminowość i wysoka jakość.  Jego waga i znaczenie dla zdrowia i życia Polek jest nie do przecenienia. Kobiety w wieku 50 – 69 lat są bowiem najbardziej narażone na ryzyko zachorowania.

  Zbadaj się i zyskaj spokój!

 • dozynki2018

 • plakat nielisz brydz

 • dni gminy2018

 • ASFkonferencja

 • sobotka2018

 • dziendziecka2018

 • Na łamach Biuletynu Informacyjnego Gminy Nielisz oraz na profilu facebook gminy Nielisz zapowiadaliśmy duże działania w kwestii poprawy dróg na terenie naszej gminy. Jedną z najkosztowniejszych inwestycji drogowych, będzie droga gminna nr 110171L w miejscowości Zarudzie. Odcinek drogi mierzy prawie 1700 metrów. Stan jezdni z roku na rok był coraz gorszy, a szanse na dofinansowanie były znikome. Przy rosnących cenach robót drogowych w Polsce, obawialiśmy się jaki ostatecznie koszt poniesie gmina z tytułu modernizacji tej drogi. Przetarg wygrała najtańsza oferta przedstawiona przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Zamościu. Wartość zadania ogółem wyniesie 744 032,50 złotych. Jest to koszt i tak niemały w stosunku do budżetu jakim dysponuje gmina Nielisz. Jednak udało się uzyskać dofinansowanie od Wojewody Lubelskiego w kwocie 372 016,00 złotych w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Podejmowana niejednokrotnie próba uzyskania dofinansowania w końcu stała się faktem, a zapowiedziany remont drogi w Zarudziu posiada już swój termin realizacji. Prace nad modernizacją drogi muszą być zakończone do 28 września 2018 r. O przebiegu prac będziemy informować na bieżąco na stronie: www.nielisz.pl, na facebook: @gminanielisz oraz na łamach Biuletynu Informacyjnego Gminy Nielisz.

 • turniesz032018

 • wielkanoc2018m

   

  {simplepopup}wielkanoc2018m{/simplepopup}

   

 • zyczenia22

 • W związku z planowanymi naborami wniosków o przyznanie pomocy na następujące zakresy:
  - wsparcie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej na obszarach wiejskich (nabór nr 1/2018),- wsparcia dla budowania powiązań podmiotów w zakresie tworzenia i rozwoju usług lokalnych, usług turystycznych lub krótkich łańcuchów dostaw (nabór nr 2/2018),

  - promocja lokalnego dziedzictwa i zasobów lokalnych (nabór nr 3/2018),
  - konserwacja i rewitalizacja obiektów o szczególnym znaczeniu historycznym, przyrodniczym lub kulturowym (nabór nr 4/2018),
  - zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez tworzenie i doposażenie muzeów lub obiektów pełniących ich funkcje (nabór nr 5/2018), oraz
  - budowa, przebudowa lub wyposażenie obiektów, terenów i przestrzeni w celu odtworzenia lub nadania funkcji kulturalnych i społecznych (nabór nr 6/2018)

   

   


 • pilkaTurniej Piłki Nożnej

  2017-09-27 Nielisz
  Organizator:Gmina Nielisz

  Turniej Piłki nożnej odbędzie się 27.09.2017 o godzinie 9.00 na Kompleksie Boisk Orlik Moje Boisko 2012 w Nieliszu. W turnieju wezmą udział dzieci szkół podstawowych i gimnazjum w kategorii chłopców i dziewcząt ze szkół gminy Nielisz i gmin sąsiednich. Turniej ma na celu promowanie zdrowego stylu życia, integracji i rywalizacji sportowej w duchu fair play. Oficjalny patronat nad turniejem obejmie Wójt Gminy Nielisz, który dokona wręczenia pucharów dla drużyn uczestniczących w rozgrywkach

 • lgd128 99 wydanie 34

 • plakat LGD

 • sob11

 • BEZPŁATNE SZKOLENIA ZAWODOWE
  I PŁATNE STAŻE
  DLA ROLNIKÓW I CZŁONKÓW ICH RODZIN

  Ostatnie wolne miejsca! Zapisz się już dziś!

  unia lublin

 • smieci sortownieZawiadomienie o zmianie wysoko
  ści opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t j. Dz. U. z 2016, poz. 250 ze zm.) - w związku z uchwaleniem nowych stawek opłaty za gospodarowanie odpadami na mocy uchwały Nr XXVI/154/2016 Rady Gminy Nielisz z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego 3 stycznia 2017 r., poz. 13)

  Urząd Gminy Nielisz zawiadamia o zmianie wysokości opłaty za
  gospodarowanie odpadami komunalnymi od dnia 1 stycznia 2017 roku

 • apel do mieszkańców drogi

 • {simplepopup}

  a

  {/simplepopup}

 • w sprawie przyjmowania wniosków o powołanie na rzeczoznawcę w celu szacowania zwierząt

  W związku z pismem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zamościu w sprawie powołania rzeczoznawców do przeprowadzenia szacowania zwierząt Urząd Gminy Nielisz ogłasza przyjmowanie do dnia 30 października 2016 r. wniosków o powołanie na rzeczoznawcę.

   

  PISMO KLIKNIJ TUTAJ

 • wernisaz

 •  

 •  

 • starostwoW związku z nowelizacją ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. Nr 28. poz. 169 z późn. zm .) wprowadzoną ustawą z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1276)

  Starosta Zamojski informuje

  o możliwości składania wniosków o ustalenie. które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową, ustalenie wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2016 r. pod rygorem utraty uprawnień.

 • sanitPaństwowy Powiatowy Inspektor sanitarny w Zamościu, przypomina, że podmioty prowadzące produkcję pierwotną pochodzenia roślinnego oraz podmioty prowadzące sprzedaż bezpośrednią tych produktów obowiązane są złożyćwniosek o wpis do Rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej – art. 61 i 63 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 594).

   

   

 • UWAGA: PODPISYWANIE UMÓW NA SOLARY I FOTOWOLTAIKĘ

  Szanowni Państwo!

  Wójt Gminy Nielisz informuje, że będą podpisywane umowy do udziału
  w projekcie pn. „Gmina Nielisz przyjazna środowisku naturalnemu” dotyczącym montażu zestawów solarnych lub paneli fotowoltaicznych. Są one niezbędnym załącznikiem przygotowywanego projektu.
  Podpisywanie umów będzie miało miejsce w dniach 17-20 maja 2016r.
  w godzinach pracy urzędu.

 • arrProducenci rolni do 25 czerwca 2016 r. mogą składać wnioski w Agencji Rynku Rolnego o przyznanie dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. Dopłaty są udzielane do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany gatunków roślin uprawnych, zakupionym i wysianym/wysadzonym w okresie od 15 lipca 2015 r. do 15 czerwca 2016 r.

   

 • Wójt Gminy Nielisz ogłasza konkurs na dyrektora zespołu szkól w Nieliszu

   

  REGULAMIN

 • Urząd Gminy w Nieliszu informujemy, iż Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego ogłasza uzupełniający nabór wniosków  o udzielenie dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych na dachach oraz posesjach osób fizycznych .

  Nabór odbędzie się w dniach 18-29.04.2016 r.  . Wnioski można składać w Urzędzie Gminy w Nieliszu , pokój nr 16 .

  Wszystkie informacje dotyczące projektu oraz wniosków można uzyskać w Urzędzie Gminy w Nieliszu pokój  nr   16 , tel 84 6312727 oraz na stronie internetowej www.azbest.lubelskie.pl

   

   

   

 • {simplepopup}

  a

  {/simplepopup}

 • smiecifirmaNowa wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, począwszy od 1 kwietnia 2016 r. w zależności od sposobu zbierania i odbierania odpadów wynosi:

  • 9 zł od osoby miesięcznie w przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny,

  • 18 zł od osoby miesięcznie w przypadku zbierania odpadów w sposób nieselektywny.

  • 20 zł od gospodarstwa domowego miesięcznie w przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny,

  • 40 zł od gospodarstwa domowego miesięcznie w przypadku zbierania odpadów w sposób nieselektywny.

   

   

 • dzie kobiet 3 20160311 1003701512Niech żyją nam...

  8 marca to wyjątkowy dzień dla wszystkich Kobiet. To właśnie tego dnia, Panowie mają okazję podziękować za wyjątkową rolę jaką w życiu społecznym i rodzinnym pełnią Kobiety. To właśnie tego dnia Kobiety mogą w szczególny sposób poczuć się docenione za codzienny trud i poświęcenie.

   

 • woda

   

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zamościu

   

  Ocena jakości wody pitnej

 • O G Ł O S Z E N I E
  Wójt Gminy Nielisz zaprasza mieszkańców Gminy Nielisz do wypełnienia wstępnych dokumentów dotyczących dofinansowania budowy lokalnych źródeł energii produkujących zarówno energię elektryczną jak i ciepło z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

 • kredytyUprzejmie informujemy o uruchomieniu przez ARiMR nowej, preferencyjnej linii kredytowej – kredytu z dopłatami ze środków będących w dyspozycji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na finansowanie bieżącej działalności związanej z prowadzeniem gospodarstwa rolnego w okresie oczekiwania na płatności bezpośrednie. Więcej informacji na stronach MRiRW oraz ARiMR.

   

  http://www.minrol.gov.pl/pol/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Nowa-preferencyjna-linia-kredytowa

 • plakatm

 • kolektor

  Szanowni mieszkańcy

  Nowy okres programowania 2014-2020 to szansa dla Gminy Nielisz na realizację wielu inwestycji służących dalszemu rozwoju Gminy i poprawie warunków życia jej mieszkańców. Gmina Nielisz ma możliwość uzyskania dotacji na montaż instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych w ramach działania 4.1  nazwie „Wsparcie wykorzystania OZE" objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014 —2020.

  W związku z tym Urząd Gminy Nielisz informuje, że do dnia 31 stycznia 2016r. będą przyjmowane zapisy osób chętnych do udziału w projekcie.

 • nielisz1

 • wigilia

 • 11 listopada 2015 43 20151117 145823071811 listopada świętowaliśmy 97 rocznicę odzyskania niepodległości

  Z roku na rok coraz więcej mieszkańców naszej gminy odpowiada na zaproszenie władz i swoją obecnością świadczy o rosnącym poczuciu patriotyzmu oraz przekonaniu we wspólną historię.

   

   

 • azbestNABÓR WNIOSKÓW NA USUWANIE ODPADÓW I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST.

  Urząd  Gminy w Nieliszu  informuje , że Zarząd Województwa Lubelskiego zawarł z Centrum Projektów Polska Cyfrowa (Instytucja pośrednicząca) aneks do umowy w sprawie realizacji Projektu pn. „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego...”, który przedłuża realizacje projektu o kolejne 6 miesięcy tj. do 31.12.2016r. Daje nam to możliwość przeprowadzenia w roku przyszłym pełnej realizacji prac polegających na usuwaniu odpadów i wyrobów zawierających azbest na terenie całego województwa lubelskiego z terminem realizacji do końca września 2016.

 • ROLNICY Z TERENU GMINY NIELISZ

  INFORMUJĘ, ŻE OŚWIADCZENIA ROLNIKÓW DOTYCZĄCE PONIESIONYCH SZKÓD W UPRAWACH SPOWODOWANYCH PRZEZ SUSZĘ W 2015R. PRZYJMOWANE BĘDĄ W URZĘDZIE GMINY W NIELISZU W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO DNIA 10 WRZEŚNIA 2015R.

 • dozynki2015

 • logo arrAgencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Lublinie

  ul. Leszka Czarnego 3,

  20-610 Lublin

  informuje, że w dniach 13 sierpnia do 11 września br.

  będzie przyjmowała wnioski od rolników w sprawie rozłożenia na nieoprocentowane raty opłaty za przekroczenie kwot indywidualnych w produkcji mleka w roku kwotowym 2014/2015.

  Pomoc będzie miała charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

  Formularz wniosku jest dostępny na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego: www.arr.gov.pl/data/00069/kml_ p14_f2.pdf

  Szczegółowe informacje dotyczące pomocy można uzyskać pod numerem telefonu             w Oddziale Terenowym ARR w Lublinie nr telefonu: 81 53 63 700 wew.711, 713 lub 717.

                                                                                                Adam Rychliczek

                                                                                                Dyrektor ARR OT Lublin

 • logo lgdStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska” zaprasza do udziału w otwartych konsultacjach społecznych dot. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju do realizacji w nowym okresie programowania na lata 2014-2020.
  Konsultacje odbędą się zgodnie z zamieszczonym poniżej  harmonogramem.

   

  Harmonogram spokań

 • 2015 3 20150725 1505397186II EDYCJA AMATORSKIEJ LIGI PIŁKI NOŻNEJ POD PATRONATEM WÓJTA GMINY NIELISZ ORLIK NIELISZ 2015

   

  KLASYFIKACJA KOŃCOWA:
  1.PYSCHOLE - 25 punkty
  2.KOPACZE - 21
  3.SUM -18
  4.E-MIX-15
  5.KRÓLEWSCY - 7
  6.BORUSIA -4

 • {youtube}RHxQZ1wsZZQ{/youtube}

 • tytoniaki

 • {youtube}2NQPWJz9wio{/youtube}

 • {youtube}0SVGSHSMqCo{/youtube}

 •  pz3

  Jan Kondrak z Lubelskiej Federacji Bardów, rodzina Dudzińskich oraz grupy Solaris i Sonic były gwiazdami tegorocznej imprezy „Sobótkowej” w Nieliszu. Zabawa na plaży w Nieliszu wystartowała w piątek 26 czerwca i trwała trzy wystrzałowe dni. Było głośno, radośnie i … do białego rana.

   

   

   

 • eu2W dniach 5 – 6 czerwca 2015 r w Drohobyczu na Ukrainie odbyły się ,,Dni Europy".

  Uczestnikami obchodów byli przedstawiciele partnerskich miast Drohobycza z Polski, Rumunii, Węgier, Austrii oraz inni zaproszeni goście. ,,Dni Europy" miały na celu pogłębienie integracji europejskiej i promocję regionów państw partnerskich. Gminę Nielisz reprezentował Wójt Gminy Pan Adam Wal i delegacja pracowników Urzędu Gminy.

   

 • gok nieliszsob

 • konsultacje 

           Gmina Nielisz serdecznie zaprasza na konsultacje społeczne, na których zostanie przedstawiona wstępna koncepcja dokumentu „Analiza potencjału gospodarczego Gminy Nielisz”. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani osobistym udziałem w konsultacjach, serdecznie zapraszamy na spotkanie na którym zostaną udzielone szczegółowe informacje dotyczące opracowywanego dokumentu. Spotkanie odbędzie się w dniu 19.05.2015 o godz. 11.00 w budynku Urzędu Gminy Nielisz, pok. Nr 10. Sala narad. W celu otrzymania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Panią Agnieszką Wyłupek tel. 84 63 12 727.

 • Obraz1

  Na terenie naszej gminy ukazała się publikacja pt. „Złota księga czynów społecznych na XX-lecie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 1944-1964 gmin Radecznica, Sułów i Nielisz” autorstwa Piotra Szczurka, regionalisty, entuzjasty historii naszego regionu. Jest to już kolejna publikacja Autora, zamieszkałego w Sułowcu (gmina Sułów). W ubiegłym roku ukazała się jego książka pt. „Dzieje Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Sułów”.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • bal

 • Ruszyła nowa inwestycja Gminy Nielisz - budowa hali gimnastycznej

  1 3 20141203 1561005941

 • turniej 3 20141113 1840834412        

  DNIA 09.11.2014r.NA BOISKU ORLIK W NIELISZU ODBYŁ SIĘ II TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ DZIKICH DRUŻYN O PUCHAR WÓJTA GMINY NIELISZ .

   

   

   

   

   

 • adam-wal-nielisz-2014           

           Konkursu LOT „Zamość i Roztocze” na najlepszy produkt turystyczny roku wygrała Gmina Nielisz. Wójt Gminy Nielisz Adam Wal odebrał „Roztoczana” za inwestycję, która – jak wyraził się Marek Marcola, wiceprezes LOT, „powinna być zrealizowana już wiele lat temu”. „Kąpielisko Moczydło” jest, obok Hotel & Resort Marina, początkiem ważnych przemian wokoło zbiornika w Nieliszu. I to są – zdaniem Marcoli – „zmiany w świadomości mieszkańców, którzy z rolników zmieniają się w przedsiębiorców”.

   

    

   

   

 • DSCF1637 1024x768 V Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska pod patronatem Wójta Gminy Nielisz na Orliku w Nieliszu .

  Wreczenia Pucharów i dyplomów dokonali Wójt Gminy Nielisz Pan Adam Wal, Sekretarz Gminy Nielisz Pan Piotr Pyś, Przewodniczący Rady Gminy Nielisz Jerzy Nowiński,Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nieliszu Pan Dariusz Bryk i Prezes KS Delta Nielisz Pan Jan Pańczyk.

  Na zdjęciu zwycięzcy w kategorii dziewczyn starszych "Poziomki z Płonki", kategoria chłopcy młodsi "SP Wierzba" wraz z Wójtem i Sekretarzem Gminy Nielisz. 

   

 • DSCF1574 800x600M

  Amatorska Liga Piłki Nożnej na Orliku w Nieliszu pod Patronatem Wójta Gminy Nielisz 2014 . Oficjalnego otwarcia Ligi dokonał Wójt Gminy Nielisz Pan Adam Wal wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Jerzym Nowińskim.

   

   

   

   

   

   

 • gylixOGŁOSZENIE

   

  Wójt Gminy Nielisz informuje, że od dnia 4  sierpnia 2014 roku inspektorzy terenowi z firmy GREENLYNX przeprowadzać będą na terenie gminy inwentaryzację wyrobów zawierających azbest (powierzchni dachowych pokrytych eternitem, płytami karo, składowanych na posesjach wyrobów azbestowych oraz innych) na zasadach pomiarów i ankietyzacji. Inwentaryzacji poddane będą wszystkie budynki na terenie gospodarstw (mieszkalne, gospodarczeitp.).

 • pucharwojta

  Dnia 13.07.2014 r. na boisku orlik w Nieliszu odbył się Turniej Piłki Nożnej Jednostek Samorządowych o Puchar Wójta Gminy Nielisz. Uczestniczyło cztery drużyny. 

  1 miejsce - Urząd Gminy Nielisz
  2 miejsce - Komisariat Policji Nielisz
  3 miejsce - OSP Gminy Nielisz 
  4 miejsce - Zbiornik Wodny Nielisz

   

   

 • placzabawProjekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  Tytuł projektu: „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych” 

  Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

   

   

   

   

 • sobótka2014m

 •  

  piknik

 • ulewaUprzejmie informujemy, że w związku z wystąpieniem ulewnych deszczy i nawałnic w ostatnim czasie istnieje możliwość zgłoszenia powstałych szkód.

  Druki oświadczeń niezbędnych do zgłoszenia można pobrać w Urzędzie Gminy Nielisz ( sekretariat ) lub skorzystać z poniższych formularzy:

  oswiadczenie_zwierzeta_2014
  oswiadczenie_o_stratach_w_sadach
  oswiadczenie_rolnika_budynki
  oswiadczenie_rolnika_uprawy

 • lis na portal

  Na podstawie § 10. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. z 2013r., poz. 1737) na terenie województwa lubelskiego w dniach 23 –30 kwietnia2014 roku zostanie przeprowadzona akcja szczepienia przeciwko ściekliźnie lisów wolno żyjących metodą doustną

   

   

 • unia
  W dniu 24.03.2014r. została ogłoszona przez Dyrektora Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie lista rankingowa projektów wybranych do dofinansowania dla II Osi Priorytetowej, Działanie 2.4 Schemat B RPO WL 2007- 2013 konkursu nr 03/RPOWL/2.4B/2013.

  Gmina Nielisz otrzymała dofinansowanie na realizację projektu
  pn. „Promocja i informacja gospodarcza Gminy Nielisz”

   

 • sitno

   

 • turniej

  Zwycięstwo drużyny Samorządowców Gminy Nielisz

  w VII Halowym Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Prezydenta Miasta Zamość i Starosty Powiatu Zamojskiego który odbył się 16.03.2014r. w Hali Sportowej w Sułowie. Drużyna Naszej Gminy zgromadziła komplet punktów wygrywając wszystkie mecze .Strzelajac 18 bramek a tracąc tylko 1. To już trzecie zwycięstwo Naszej Gminy w  Turnieju Samorządowców.

   

   

   

 • instektorat weterynariiINFORMACJA DLA HODOWCÓW TRZODY CHLEWNEJ
  DOTYCZĄCA AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ

  HODOWCO PAMIĘTAJ!!!
  Za świnie zabite, poddane ubojowi oraz padłe w wyniku zastosowanych zabiegów nakazanych przez IW przy zwalczaniu afrykańskiego pomoru świń przysługuje odszkodowanie ze środków budżetu państwa.
  Kraj, w którym wystąpi ASF
  narażony jest na bardzo duże straty ekonomiczne w przemyśle mięsnym oraz hodowli, powodowane wstrzymaniem obrotu i eksportu świń, mięsa wieprzowego oraz produktów pozyskiwanych od świń, a także padnięciami świń i kosztami likwidacji ognisk choroby.
  ASF dotyczy świń zarówno w dużych, jak i małych gospodarstwach.

 • aaa

  „OHP jako realizator usług rynku pracy”

  OŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO EFS

  OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY

  22-600 Tomaszów Lubelski, ul. Tomasza Zamojskiego 14

                     tel. 514 023 382                                                               e-mail:  osz.tomaszowlubelski@ohp.pl

   

 • inspektoratWścieklizna, czyli wodowstręt, to choroba zakaźna niektórych zwierząt.

  Jej wirus atakuje wszystkie zwierzęta ciepłokrwiste, jak również człowieka, wywołując ostre zapalenie mózgu kończące się śmiercią.

   

   

   

   

 • swieta2013

  {simplepopup name="spuImage"}
  swieta2013
  {/simplepopup}

 • badania1

 • azbest

  Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania

   

   

   

   

   

   

   

 • img12

  Informujemy wszystkich mieszkańców Gminy Nielisz, że odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz mebli i innych odpadów wielkogabarytowych realizowany będzie przez Firmę EKO-KRAS Sp. z o.o. w Kraśniku na zasadzie wystawki przed każdą posesję. Terminy odbioru odpadów przedstawiamy poniżej.

   

   

   

 • images123

   

  W sytuacji  gdy zdrowe zwierzę, np. krowa, owca, koza, świnia czy koń, ulegnie wypadkowi  np. złamie kończynę, kręgosłup  lub też ulegnie innemu urazowi, który uniemożliwia mu naturalne poruszanie się, a tym samym transport do rzeźni, wówczas możliwy jest ubój takiego zwierzęcia  z konieczności

   

   

   

 • front dozynki

  niedzielę 25 sierpnia mieszkańcy gminy Nielisz obchodzili doroczne Święto Plonów. W tym roku uroczystość odbyła się w Złojcu I.

  Obchody poprzedziła konferencja na temat potencjału inwestycyjnego Polski wschodniej z udziałem delacji z naszej partnerskiej gminy Radomyśl nad Sanem. 

 • plakat1

 • orlik1

   

  .

 • wielkanoc1

   

 • dvbt


 • smietnik big

  WAŻNE! Nie ma potrzeby wypowiadania umowy na odbiór odpadów komunalnych 
  z PGK Sp. z o.o. w Zamościu

   

   

 • deklaracjaInformujemy, że Rada Gminy Nielisz uchwałą nr XXIV/124/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. określiła wzór deklaracji o wysokości opiaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Nielisz.

  UWAGA:

  Pierwszą deklarację należy złożyć do dnia 30 kwietnia 2013 roku. Kolejne deklaracje należy składać w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub w ciągu 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji lub w ciągu 14 dni od dnia zmiany wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

   

 • plaza

  Rusza jeden z największych projektów Gminy Nielisz

  Wójt Gminy Nielisz Adam Wal podpisał umowę o dofinansowanie do projektu budowy infrastruktury turystycznej w otoczce zbiornika wodnego w Nieliszu.

   

 • pobraneRealizacja projektu, którego głównym celem jest „Poprawa warunków życia i zdrowia mieszkańców oraz stanu środowiska naturalnego województwa lubelskiego poprzez wdrożenie pilotażowego systemu gospodarowania odpadami azbestowymi wzmocnionego sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania" - obejmować będzie głównie działania związane z demontażem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych oraz działaniami informacyjno-promocyjnymi

   

 • konkurs1Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Lublinie ogłasza kolejną edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „ Zapobiegajmy Pożarom” .

   

 • Informujemy o zmianie lokalizacji biura doradztwa rolniczego Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli. Dotychczasowe BIURO w miejscowości Krzak zostało przeniesione do budynku Urzędu Gminy w Nieliszu z dniem 15.10.2012 r. Biuro czynne w każdy poniedziałek w godzinach pracy urzędu.

 • mammo

  Zapraszamy na bezpłatne badania, które odbędą sie w Nieliszu 17 września

   

 • INFORMACJA

   

  Informujemy, że od dnia 28 sierpnia 2012 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieliszu zmienia swoją siedzibę i mieścić się będzie w miejscowości Krzak (budynek szkoły).

   

  Nowy numer telefonu: 84 687 94 89

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Czym są pliki Cookie

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Polityka plików Cookie

1. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego nielisz.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego nielisz.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

3. W ramach serwisu internetowego nielisz.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym nielisz.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

6. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego nielisz.pl, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z serwisem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?